CONSELLS

Impostos

Impost d’emissions de diòxid de carboni de vehicles de tracció mecànica

DIÒXID DE CARBONI (CO2)

Amb la creixent preocupació mediambiental i la ferma lluita contra la crisi climàtica, a finals de 2019 el Parlament de Catalunya va aprovar la modificació de la Llei 16/2017 del canvi climàtic, en relació amb l’impost sobre les emissions de CO2 (diòxid de carboni) dels vehicles de tracció mecànica. Després de recursos d’institucionalitat a alguns dels seus articles, les modificacions finalment es van veure efectuades amb la Llei 9/2019 de 23 de desembre.

Què és aquest impost?

Es tracta d’un impost de caràcter autonòmic que té com a objectiu gravar l’emissió de diòxid de carboni dels vehicles per quilòmetre recorregut, ja que aquests incideixen en l’increment d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

És primordial conèixer si el teu mètode de transport personal i/o professional està inclòs en aquest impost. T’ho expliquem:

Quins vehicles s’hi veuen afectats?

Estan subjectes a l’impost els vehicles aptes per circular per les vies públiques pertanyents a les següents categories:

 • Cotxes (M1).
 • Furgonetes (N1).
 • Motocicletes (L3e i L4e).
 • Tricicles a motor (L5e).
 • Quadricicles pesats (L7e).

Quins vehicles NO estan subjectes?

Trobem dos tipus:

 • Vehicles donats de baixa del Registre de vehicles per l’antiguitat del model però que estan autoritzats a circular de manera excepcional per exhibicions, certàmens o curses destinades a vehicles d’aquesta naturalesa. 
 • Vehicles que no generen emissions de diòxid de carboni, com són els 100% elèctrics.

I quins n’estan exempts?

Entre les exempcions hi ha:

 • Vehicles oficials de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals exempts en l’IVTM.
 • Vehicles amb matrícula especial, comdel cos diplomàtic, d’oficina consular, així com del corresponent personal tècnic administratiu.
 • Els vehicles que corresponguin per l’aplicació de disposicions contingudes en tractats o convenis internacionals.
 • Vehicles classificats en el Registre de vehicles amb els següents codis: 43 (ambulàncies),  44 (servei mèdic), 45 (funeraris) i 01 (persones amb mobilitat reduïda).

Qui hi està obligat?

Tenen el deure de pagar aquest impost:

 • Les persones físiques titulars del vehicle i que tenen domicili fiscal a Catalunya.
 • Les persones jurídiques i les entitats mancades de personalitat jurídica que constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni susceptible d’imposició definits com a obligats tributaris per la normativa tributària general que siguin titulars del vehicle i que,
 • Tenen domicili fiscal a Catalunya.
 • Que no tenen domicili fiscal a Catalunya però tenen un establiment, sucursal o una oficina.

En cas de segona o posterior transmissió hi estarà obligat qui sigui titular del vehicle en la data de meritació, sense perjudici dels pactes privats que hi hagi entre les parts.

Període impositiu i data de meritació

El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels següents casos:

 • Quan la primera adquisició del vehicle és posterior a l’1 de gener.
 • Quan hi ha baixa definitiva del vehicle o baixa temporal per robatori.

En aquests dos casos s’haurà de prorratejar per dies.

Pel que fa a la data de meritació, es produirà l’últim dia del període impositiu:

 • Cotxes i furgonetes: 31 de desembre de 2019.
 • Motocicletes, tricicles i quadricicles: 31 de desembre de 2020.

Quotes de l’impost

La quota tributària s’obté en aplicar la tarifa que correspon a les emissions oficials de diòxid de carboni per quilòmetre, segons les taules vigents. Pel que fa a aquestes taules, la Llei contempla una taula provisional per l’exercici de 2019 amb tarifes més reduïdes, ja que es tracta del primer exercici.

Gestió de l’impost

L’Agència Tributària Catalana elaborarà i aprovarà un padró provisional per 2019 que s’exposarà al públic entre l’1 i el 15 de maig de 2020. Hi haurà un termini de 15 dies hàbils per a poder presentar al·legacions a la proposta de liquidació. Posteriorment, s’exposarà el padró definitiu entre l’1 i el 15 de setembre de 2020. Tots dos casos seran realitzats a través de la publicació a la seu electrònica de l’ATC.

El termini d’ingrés en període voluntari de l’impost està comprès de l’1 al 20 de novembre de 2020.

Bonificació a l’impost

Es preveuen dues bonificacions:

 • El 100% pels matriculats com vehicle històric.
 • El 2% per la domiciliació del pagament.

Onyar assessors


Sabem que aquests nous impostos de recent creació eleven les càrregues de feina tant pels negocis com pels particulars. Per tant, t’oferim:

 • Comprovar les obligacions de l’impost per planificar el deute tributari.
 • Revisar els padrons de l’impost, tant els provisionals com els definitius, per comprovar que les tarifes estan correctament aplicades.
 • Presentar les al·legacions corresponents dins de termini en el cas que es detectin errors.
 • Gestionar les domiciliacions de l’impost per poder acollir- se a les bonificacions establertes.
Urbanisme
DE LOCAL A HABITATGE

Com fer el canvi

En els últims anys, la crisi del coronavirus, el preu del lloguer i altres regulacions legals han provocat que molts negocis s’hagin vist obligats a tancar. Els locals han quedat buits i els propietaris han de rumiar què fer amb ells. La conversió de local a habitatge sol ser una opció interessant. Per què? Habitualment, […]

Obligacions tributàries
TRIBUTACIÓ DELS PREMIS

Loteria de Nadal

El dia 22 de desembre es va celebrar el Sorteig de Loteria de Nadal 2020. Com cada any, molts han somiat que farien amb els diners del premi: un cotxe nou, pagar deutes, un viatge… Però cal tenir en compte que guanyar la loteria també suposa responsabilitats davant les arques públiques. OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES Els premis […]

Els comptes anuals
NOUS TERMINIS DE PRESENTACIÓ

Els comptes anuals

Tal com hem comentat en altres entrades del nostre blog com la legalització de llibres comptables la situació provocada pel Coronavirus ha afectat tràmits administratius com les presentacions al Registre Mercantil. En aquesta entrada tractem d’un altre d’aquests tràmits anuals obligatoris per la societat com és la formulació i la presentació dels Comptes Anuals de […]

Comptable
TRÀMITS I AFECTACIONS

Legalització dels llibres comptables

El tràmit de presentació dels llibres comptables al Registre Mercantil i les afectacions provocades pel Coronavirus Aquest està sent un any atípic per a la realització de molts tràmits administratius i, com no podia se d’una altra manera, s’han vist afectats els que s’han de dur a terme en el Registre Mercantil. Un d’ells és […]